កំពុងផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

« ព្រឹត្តិការណ៍ ទាំងអស់។

  • ព្រឹត្តិការណ៍ នេះបានកន្លងផុតទៅហើយ។

VIRTUAL BREAK TIME INTERVIEWS

ខែ​កុម្ភៈ 2, 2023

Clinicians for Community Treatment and Outreach (PACT) Virtual Hiring Event

Positions: Clinicians, Team Leader, Peer Support, Vocational Rehab, Housing Specialist, Addiction Specialist, Registered Nurse RN, Program Assistant

Thursday, February 2
8:30am – 10:00am
11:30am – 1:30pm

RSVP HERE

ព័ត៌មានលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ៖
ខែ​កុម្ភៈ 2, 2023
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
Khmer