ចូល UKG

ការចូលប្រើប្រព័ន្ធ HR និង Payroll របស់ Vinfen

ក្នុងនាមជាអតីតបុគ្គលិក អ្នកនឹងអាចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ HR និង Payroll របស់ Vinfen, UKG ។ នៅទីនេះអ្នកនឹងអាចទាញយករបាយការណ៍បង់ប្រាក់ពីមុន W2s និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះជាការណែនាំសម្រាប់ការចូល UKG៖

  1. ចុច​ទីនេះ ដើម្បីចូលប្រើ UKG អតីតបុគ្គលិក
  2. ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់៖ អ៊ីមែល Vinfen ចាស់របស់អ្នក (ជាទូទៅនេះគឺជានាមត្រកូលរបស់អ្នក + ឈ្មោះដំបូងដូចជា [email protected])
  3. ពាក្យសម្ងាត់៖ ចុច Forgot your Password? តំណដើម្បីកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

ជំនួយការងារនេះ។ ផ្តល់ទិសដៅ ហើយនឹងជួយអ្នករុករកប្រព័ន្ធ។ សូម​មេ​ត្ដា​ទាក់ទង [email protected] ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការចូល រុករកធនធាន ឬស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក។

Khmer