សេវាកម្មលំនៅដ្ឋាន

BUILDING SKILLS NEEDED TO GAIN GREATER INDEPENDENCE

វីនហ្វិន residential services give people with សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត conditions, ពិការភាពបញ្ញា និងការអភិវឌ្ឍន៍, និង របួសខួរក្បាល a place to call home as they build skills needed to gain greater independence. 

LEARN MORE ABOUT OUR RESIDENTIAL SERVICES BELOW

Vinfen offers a wide range of short- and long-term, service-enriched housing to people with mental health conditions. This range offers varying levels of assistance, from supported independent living to highly intensive residential settings. 

Vinfen provides a comprehensive set of residential services for people living with acquired brain injuries. Services range from 24-hour residential supports to community-based individual supports.

Vinfen offers a comprehensive range of residential services for individuals with intellectual and developmental disabilities and families to select from. This range offers varying levels of support from independent living to highly supervised settings. 

kmKhmer