ជួយ​រៃអង្គាស​ប្រាក់​សម្រាប់ Vinfen

Vinfen អរគុណអ្នកដែលបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតជាមួយគ្នា។

ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកធ្វើឱ្យវាអាចទៅរួចសម្រាប់ Vinfen ដើម្បីបង្កើត និងលើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមសុខភាព និងសុខភាព អភិវឌ្ឍព្រឹត្តិការណ៍ និងធនធានអប់រំគ្រួសារ និងសហគមន៍ ផ្តល់នូវសកម្មភាពកម្សាន្ត និងបង្កើនបទពិសោធន៍ និងជំរុញវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សដែលមាន ពិការភាពបញ្ញា និងការអភិវឌ្ឍន៍លក្ខខណ្ឌសុខភាពផ្លូវចិត្តរបួសខួរក្បាល, និង បញ្ហាប្រឈមសុខភាពអាកប្បកិរិយា.

Khmer