របៀបចូលប្រើសេវាកម្ម

Vinfen ផ្តល់អារេនៃសេវាកម្មដែលផ្តោតលើមនុស្សយ៉ាងទូលំទូលាយដល់មនុស្សដែលមានស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត ពិការភាពបញ្ញា និងការអភិវឌ្ឍន៍ ការរងរបួសខួរក្បាល និងបញ្ហាប្រឈមសុខភាពអាកប្បកិរិយា។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបចូលប្រើតំបន់សេវាកម្ម និងមជ្ឈមណ្ឌលនីមួយៗខាងក្រោម។

IStock 1182701352

សេវាកម្ម

មជ្ឈមណ្ឌល

IStock 847168170

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 617-441-1800 ហើយតំណាង Vinfen អាចជួយអ្នកបាន។

សម្រាប់ការសាកសួរទាក់ទងនឹង Vinfen CT ទាំងអស់ សូមចុច នៅទីនេះ.