વિનફેનને દાન કરો

વિનફેન એકસાથે જીવનમાં પરિવર્તન લાવવા બદલ તમારો આભાર.

તમારા દાન વિનફેન માટે સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી પહેલ બનાવવા અને વધારવાનું, કુટુંબ અને સામુદાયિક શિક્ષણની ઘટનાઓ અને સંસાધનો વિકસાવવા, મનોરંજન અને સંવર્ધન પ્રવૃત્તિઓ અને અનુભવો પ્રદાન કરવા અને નવીન અભિગમો અને શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓને આગળ વધારવાનું શક્ય બનાવે છે. બૌદ્ધિક અને વિકાસલક્ષી વિકલાંગતામાનસિક સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિમગજની ઇજાઓ, અને વર્તન સ્વાસ્થ્ય પડકારો.

Gujarati