વિનફેનને દાન આપો

વિનફેન એકસાથે જીવન બદલવા બદલ તમારો આભાર.

તમારા દાનથી વિનફેન માટે આરોગ્ય અને સુખાકારીની પહેલ બનાવવા અને વધારવાનું, કુટુંબ અને સામુદાયિક શિક્ષણની ઘટનાઓ અને સંસાધનો વિકસાવવા, મનોરંજન અને સંવર્ધન પ્રવૃત્તિઓ અને અનુભવો પ્રદાન કરવા અને નવીન અભિગમો અને શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓને આગળ વધારવાનું શક્ય બનાવે છે. બૌદ્ધિક અને વિકાસલક્ષી વિકલાંગતા, માનસિક સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ, મગજની ઇજાઓ, અને વર્તન સ્વાસ્થ્ય પડકારો.

IStock 507147818