ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Καθοδηγώντας τη Vinfen να την εκπληρώσει αποστολή και αξίες ενώ η διαχείριση των υψηλότερων προτύπων ποιότητας και οικονομικής διαχείρισης ξεκινά με τη διακυβέρνηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Vinfen έχει ιστορία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού συμβουλίου εθελοντών με την αφοσίωση και την ικανότητα να διευθύνει τη συνολική πορεία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, καθώς και τις οικονομικές μας ευθύνες έναντι της εταιρείας και του ευρύτερου κοινού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι πόροι κατανέμονται, διαχειρίζονται και υπάρχει σωστή εποπτεία σε ολόκληρο τον οργανισμό μας, έτσι ώστε η Vinfen να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ηθικής, συμμόρφωσης και οικονομικής διαχείρισης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Philip A. Mason, PhD

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 • C. Allen Ashley

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Ipek Demirsoy, MBA
  • Jean Yang, MBA
  • Maren Batalden, MD, MPH
  • Padmaja Raman, MA
  • Paul Zintl, MPA, MDiv
Greek