BAN GIÁM ĐỐC

Hướng dẫn Vinfen thực hiện mục tiêu sứ mệnh và giá trị trong khi quản lý các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và quản lý tài chính bắt đầu từ việc quản lý của Hội đồng quản trị. Vinfen có truyền thống về một Ban tình nguyện mạnh mẽ và hiệu quả với tâm huyết và năng lực chỉ đạo các hoạt động chung của công ty.

Hội đồng quản trị đảm bảo việc lập kế hoạch, triển khai và giám sát hiệu quả các chương trình và dịch vụ của chúng ta cũng như trách nhiệm tài chính của chúng ta đối với công ty và công chúng. Hội đồng quản trị làm việc để đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ, quản lý và giám sát phù hợp được thực hiện trong toàn bộ tổ chức của chúng ta để Vinfen đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, đạo đức, tuân thủ và quản lý tài chính.

CHỦ TỊCH

 • Tiến sĩ Philip A. Mason

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 • C. Allen Ashley

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

  • Ipek Demirsoy, MBA
  • Jean Yang, Quản trị Kinh doanh
  • Maren Batalden, MD, MPH
  • Padmaja Raman, MA
  • Paul Zintl, MPA, MDiv
Vietnamese