MGA SERBISYONG PAMILYA + CAREGIVER

Ang mga serbisyo ng suporta sa pamilya ay tumutulong sa mga indibidwal sa mga kapansanan sa intelektwal o pag-unlad pamumuhay kasama ang kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng mga nababagong opsyon na pinamumunuan ng pamilya. 

Ang paglikha ng matibay na samahan sa pagitan ni Vinfen at ng mga indibidwal na pinaglilingkuran namin at kanilang mga pamilya ay isang pangunahing priyoridad at kritikal sa gawaing ginagawa namin. Ang mga pamilya ang pinakamahalagang mapagkukunan ng impormasyon, patnubay, at mahalagang insight sa kung paano pinakamahusay na suportahan ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Naniniwala kami na ang mga indibidwal at pamilya ay dapat na nasa sentro ng paggawa ng desisyon tungkol sa kanilang mga serbisyo.  

FAMILY SUPPORT CENTER

The Family Support Center at Vinfen empowers and educates families who are supporting a loved one with an intellectual or developmental disability. Our Family Support Center resources include:


  • Impormasyon at referral kabilang ang adbokasiya sa edukasyon
  • Serbisyo nabigasyon  • Mga pagsasanay sa pamilya
  • Koneksyon at mapagkukunan ng komunidad
  • Pangangasiwa ng nababaluktot na pagpopondo

  • Parent-to-parent networking
SA IBABA AY ISANG PANGKALAHATANG-IDEYA NG MGA SERBISYO NG FAMILY CAREGIVER DITO SA VINFEN

Sa Vinfen, ang mga indibidwal at pamilya ay binibigyang kapangyarihan na pangasiwaan ang mga uri ng suporta na kailangan nila. Nakikipagsosyo si Vinfen sa mga indibidwal at pamilya upang ibigay ang pansariling suportang ito sa pamamagitan ng Massachusetts Department of Developmental Services modelo ng programang pinondohan, Ahensya na may Pagpipilian . Hinihikayat ng modelo ang mga indibidwal at kanilang mga pamilya na direktang makibahagi sa pamamahala sa kanilang pangangalaga. Ang Vinfen ay isang may karanasan na Agency na may Choice provider at nakikipagsosyo sa mga pamilya upang kunin ang mga kawani na kanilang pinili upang magbigay ng kanilang mga serbisyo, at sanayin at pamahalaan ang kawani na iyon upang suportahan ang kanilang mahal sa buhay sa paraang akma sa istruktura ng pamilya. 

Ang Kagawaran ng Edukasyong Elementarya at Sekondarya / Department of Developmental Services (DESE/DDS) nagsisilbi ang programa sa mga kalahok na tinukoy ng Department of Developmental Services. Tinutulungan ng DESE/DDS ang mga bata at kabataang may mga espesyal na pangangailangan na nasa panganib na mangailangan ng residential placement na matuto ng mga kasanayan upang suportahan sila upang manatili sa bahay kasama ang kanilang mga pamilya at mas makisali sa kanilang komunidad. Ang mga kalahok at kanilang mga pamilya ay maaaring umarkila ng mga service provider at bumili ng hanay ng mga produkto at serbisyo sa loob ng isang aprubadong badyet.

Ang isang Board-Certified Behavior Analyst (BCBA) ay tumutulong sa mga hamon sa pag-uugali sa tahanan at sa loob ng komunidad. Magsisimula ang BCBA sa pamamagitan ng pagkumpleto ng functional behavioral analysis at pagkatapos ay bubuo ng plano para tumulong sa kasalukuyang mga hamon sa pag-uugali. Ang mga pamilya ay tumatanggap ng pagsasanay at patuloy na suporta para ipatupad ang plano.

Kasamang nasa hustong gulang kasama sa mga serbisyo pangangasiwa at pagsasapanlipunan sumusuporta ibinigay sa isang matandakasama ang tulong sa mga pagkain at pangunahing gawain ng pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng pamimili, paglalaba, paghahanda ng pagkain, at regular na pangangalaga sa bahay. Ang serbisyo ay ibinibigay upang isagawa ang mga personal na kinalabasan na tinukoy sa indibidwal na plano na sumusuporta sa indibidwal na matagumpay na manirahan sa bahay.

Tagalog