MGA SERBISYO PARA SA MGA TAONG MAY MGA INTELEKTWAL AT DEVELOPMENTAL NA KAPANSANAN

Dito sa Vinfen, nagbibigay kami ng mga komprehensibong serbisyo na idinisenyo upang suportahan ang mga pangangailangan ng mga indibidwal na may kapansanan sa intelektwal at pag-unlad pati na rin ang autism, mga pisikal na kapansanan, at mga kapansanan sa paningin at/o pandinig. Matuto nang higit pa tungkol sa aming mga serbisyong nakasentro sa tao sa ibaba.

MGA SERBISYONG INTELEKTUAL AT DEVELOPMENTAL NA MGA DISABILIDAD

Ang aming tirahan, araw, trabaho, at mga serbisyo ng pahinga ay nagtataguyod ng pagkakataon para sa bawat tao na makatanggap ng mga espesyal na suporta, na nagbibigay-daan sa kanila na umunlad, makamit ang kanilang mga layunin, at makamit ang pinakamataas na antas ng kalayaan.

MATUTO PA

MGA SERBISYO SA PAMILYA AT CAREGIVER

Ang aming Family Support Center, mga suporta sa pahinga ng pamilya sa loob ng bahay, programa ng DESE/DDS, mga konsultasyon sa pag-uugali, at mga serbisyong kasama ng nasa hustong gulang ay narito upang suportahan, bigyan ng kapangyarihan, at turuan ang mga pamilyang sumusuporta sa isang mahal sa buhay na may kapansanan sa intelektwal o pag-unlad.

MATUTO PA

AUTISMO SUPPORT CENTER

Ang Autism Support Center ay idinisenyo upang magbigay ng impormasyon at mga referral, pagsasanay, pag-access sa pinakabagong impormasyon sa autism, consultative clinic, support group, parent at peer networking at mentoring, social at recreational event, at iba pang aktibidad para sa mga bata at young adult hanggang sa edad 22 na may autism at kanilang mga pamilya.

MATUTO PA

MGA SERBISYONG KOORDINASYON NG PANGANGALAGA

Sinusuportahan ng aming mga interdisciplinary care coordination team ang mga taong may hindi matatag na pabahay o kawalan ng pagkain, nag-aayos ng mga serbisyo sa tahanan (hal., nursing o homemaking), nagkokonekta sa mga indibidwal na may mga serbisyo sa addiction, pagtukoy ng mga medikal o behavioral health provider, pag-iskedyul ng mga appointment sa kalusugan at pag-set up ng transportasyon sa mga iyon. mga appointment, at health and wellness coaching.

MATUTO PA

GATEWAY ARTS

Ang Vinfen's Gateway Arts ay isang pambansa at internasyonal na kilalang studio art center na nagbibigay ng programming na nakatuon sa propesyonal na pag-unlad para sa higit sa 100 mga nasa hustong gulang na may mga kapansanan sa intelektwal o pag-unlad, mga taong may spectrum disorder, pinsala sa utak, at mga taong bingi.

MATUTO PA
Tagalog