Vinfen cũng có thể giúp hỗ trợ nếu bạn là một thành viên trong gia đình quan tâm đến việc người thân của bạn nhận được hỗ trợ trong thỏa thuận Sống chung. Vui lòng liên hệ với Giám đốc Sinh hoạt Cộng đồng Meg Gaydos theo số 617-516-5758 hoặc gửi email shared [email protected].